Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

Velkommen til Hedehusene Østre Vandværk

I tilfælde af at der er problemer med vandleveringen, venligst ring på vores vagttelefon:
40 55 36 99 eller kontakt en af vandværkets bestyrelsesmedlemmer

Meddelelser fra bestyrelse:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024
Den ordinære Generalforsamling 2024 afholdes
tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19:00 i:
Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

Du finder dagsorden og regnskab for 2023 her >

 

Orientering fra Bestyrelsen (23. januar 2024)
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets aftagere, at det efter planen nu er lykkedes at færdigetablere det tidligere omtalte filteranlæg med aktivt kul på vandværket i Hedehusene. Anlægget er lige efter nytår blevet besigtiget og godkendt af myndighederne, og efter en succesfuld testproduktionsfase (til kloak) i januar 2024, har vandværket nu modtaget ibrugtagningsgodkendelse fra Høje-Taastrup Kommune.
Vandværket vil derfor så hurtigt som muligt genstarte egenproduktionen af vand, hvilket forventes at kunne ske allerede i indeværende uge. Det skal atter understreges, at vandværket og myndighederne fremover (som altid) vil holde et skarpt øje med vandkvaliteten af det vand, der produceres og sendes ud til forbrugerne, således at vandet overholder de eksisterende krav til rent drikkevand.

 

Orientering fra Bestyrelsen
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin egenproduktion af vand, da myndighederne havde indført nye og meget skærpede krav til drikkevandet især med hensyn til PFAS. Da vandet på kildepladsen på Brøndvej desværre har et PFAS-indhold, der er en lille smule højere end det nu tilladte, så indledte vandværket omgående pilotforsøg til undersøgelse af, hvordan vandet kunne filtreres til atter at være rent og dermed opfylde alle krav til drikkevandskvaliteten. Pilotforsøget var succesfuldt, og vandværket har på basis af resultaterne heraf efterfølgende ansøgt myndighederne om tilladelse til at etablere et storskala filteranlæg på kildepladsen. Tilladelsen blev givet i sommer 2023 af Høje-Taastrup Kommune efter godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed under Sundhedsministeriet. Vandværket har derefter arbejdet intenst på at planlægge og projektere et filteranlæg med aktivt kul, der forventes bygget i løbet af efteråret og tidlig vinter 2023 til ibrugtagning omkring årsskiftet. Det skal understreges, at ibrugtagning først sker efter myndighedernes godkendelse, og at der fremover (som altid) vil blive holdt et skarpt øje med vandkvaliteten af det vand, der produceres og sendes ud til forbrugerne.

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. indkalder til ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 30. marts, kl. 19 på vandværket, Brøndvej 8, Hedehusene.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller
2. Vedtægternes §10, stykke 2 foreslås ændres til:
”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.”
Bestyrelsen

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023
Den ordinære Generalforsamling 2023 afholdes tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19:00 i:
Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

 


Vandværket måtte desværre indstille produktionen af vand fra kildepladsen på Brøndvej den 8. oktober 2021, da grundvandets kvalitet ikke længere kunne opfylde de nye drikkevandskrav udstedt af myndighederne. Vandværket køber nu vand fra det kommunale vandværk og distribuerer dette til andelshaverne, hvilket sammen med den generelt stigende inflation har bragt værket i en meget vanskelig økonomisk situation. Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at varsle en stigning i vandprisen på 2 kroner per kubikmeter i 2023.
Et udført pilotforsøg i 2022 med rensning af råvandet har været succesfuldt, og værket arbejder i øjeblikket intenst på at indhente myndighedernes tilladelse til at implementere et fuldskalarensningsanlæg på kildepladsen. Et sådant anlæg vil dels muliggøre genoptagelsen af egenproduktionen og leverancen af rent vand til andelshaverne, men ikke mindst skabe en klar forbedring af den nuværende økonomiske situation. 
Bestyrelsen
 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
Afholdes torsdag den 24. februar 2022 kl. 19:00 i:
Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

Læs mere her >
 

 

LEDNINGSRENOVERING PÅ HEDETOFTEN
Vandværket udfører i december måned 2021 en tiltrængt ledningsnetsrenovering på Hedetoften i Hedehusene. Det er stykket fra Vesterkøb og op til Kallerupvejen på den side af vejen med de lige husnumre, der vil blive berørt af renoveringen. Arbejdet omfatter etablering af en ny hovedledning , der ved hjælp af styret underboring vil blive placeret under fortovet med mindst mulig opgravning til følge.
 
Hvis ikke der opstår uventede komplikationer forventes arbejdet med tilslutning af den nye hovedledning udført inden jul, mens de afsluttende jordarbejder forventes udført i begyndelsen af det nye år. De berørte beboere er allerede blevet adviseret, og vandværket gør sit bedste for at renoveringen bliver udført med mindst mulig gene for vandværkets andelshavere.

Bestyrelsen

 

NEDLUKNING AF HEDEHUSENE ØSTRE VANDVÆRKS PRODUKTION.

Som bekendtgjort via Danmarks Radio og TV2-Lorry den 8. oktober 2022 blev produktionen af drikkevand fra Hedehusene Østre Vandværks (HØV) kildeplads på Brøndvej 8 indstillet den 8. oktober 2021. Siden HØV genoptog produktionen af vand i maj måned 2016, efter den gennemgribende renovering af værket, har produktionen overholdt alle krav til drikkevand udstukket af sundhedsmyndighederne. Drikkevandet har været gennemgribende kontrolleret hvert kvartal, og resultaterne af vandanalyserne er blevet fremsendt og godkendt af myndighederne. Da Miljøministeriet fornyligt varslede meget kraftigt nedsatte kravværdier til drikkevand specielt på PFAS-området til 2 nanogram per liter (to milliardtedele gram per liter), så kunne HØVs vand desværre ikke længere overholde kvalitetskravene. HØV blev derfor af myndighederne bedt om at rette op på drikkevandets kvalitet inden årets udgang, hvilket HØV har responderet til omgående ved at åbne en nødforsyningsledning til nabovandværket HTK Vand A/S. Sidstnævnte har nu ansvaret for at kontrollere vandets kvalitet, og HTK Vand A/S har forsikret HØV om, at HTK-vandets kvalitet overholder alle kravværdier til drikkevand inklusive de nyeste krav fra i år på PFAS-området.
HØV erkender, at der umiddelbart er nogle start-op vanskeligheder ved etablering af nødforbindelsen. Blandt andet er fremløbstrykket ikke højt nok, og HØV vil snarest i den kommende uge sigte mod at få løst disse indkøringsproblemer, og anmoder derfor andelshaverne i Hedehusene om lidt tålmodighed desangående i den nærmeste fremtid.

Bestyrelsen

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes tirsdag den 28. september 2021 kl. 19:00 i:
Sognets Hus ved Ansgarkirken
Hovedgaden 369
2640 Hedehusene
Læs mere her

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
Den ordinære Generalforsamling 2021 (oprindeligt planlagt til afholdelse i Fritidscentret i Hedehusene torsdag den 18. februar 2021) er aflyst grundet den nuværende Corona-situation.
Bestyrelsen vil indkalde til Generalforsamling 2021, når COVID-19 forholdene tillader det, og når det samtidigt forventes, at Generalforsamlingen kan gennemføres uden sundhedsmæssige risici, og ifølge de af regeringen på det pågældende tidspunkt gældende smitterestriktioner.
Bestyrelsen

 

Vandforsyningsplan for Høje-Taastrup Kommune 2020

Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget en ny vandforsyningsplan for Høje-Taastrup Kommune (https://www.vandforsyningsplan.htk.kru.so/). Vandforsyningsplanen er i offentlig høring frem til den 2. marts 2021. Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. (HØV) kan desværre konstatere, at HØV ikke er blevet tildelt den mindste udvidelse af det nuværende forsyningsområde på trods af et mangeårigt ønske om dette. HØV har klart givet vandværkets mening til kende over for både kommunens administration, samt de folkevalgte politikere, men intetsteds er der tilsyneladende forståelse for HØVs ønsker. Det eneste vandværk, der er blevet begunstiget i den nye plan er kommunens eget vandværk HTK Vand A/S.

Til almen orientering for HØVs aftagere i Hedehusene, fremlægges hermed offentligt det åbne brev til politikerne, der blev fremsendt i forbindelse med behandlingen af vandforsyningsplanen for Høje-Taastrup Kommune 2020
Læs pdf her.

For yderligere information og eventuelle spørgsmål, venligst kontakt Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen

 

Ledningsrenovering i Hedehusene i 2021

Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. (HØV) fortsætter ledningsnetsrenoveringen i Hedehusene i 2021. I 2020 blev hovedvandledningerne på Vesterkøb (fra Frihedsvej til Hedetoften), Hulkærvej (fra Stationsvej til Kallerupvej), Nøddebovej samt Maglehøjvej renoveret. Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S fortsætter arbejdet for HØV i 2021 på Stationsvej, Hulkærvej (fra Stationsvej til Lyngevej), Thorstensvej, Grannsvej, Reichelsvej og Christoffersvej. Projektet forventes at tage sin begyndelse i februar og forventes afsluttet i august.

Arbejdet vil ligesom i 2020 foregå ved, at der etableres nye hovedvandledninger på de pågældende vejstrækninger ved hjælp af styret underboring. Som måske bemærket i 2020, vil denne proces kun forårsage begrænsede opgravninger, og man undgår, at hele vejen skal graves op.

Vandværket vil sørge for, at projektet bliver udført med mindst mulig gene for beboerne i de nævnte områder. Dog må man påregne kortere uregelmæssigheder i vandleverancen så længe arbejdet pågår. Entreprenøren Nordkysten A/S vil undervejs holde alle involverede parter direkte orienteret om forløbet af arbejdet.

For yderligere oplysninger og spørgsmål, venligst kontakt Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen

 

Ledningsrenovering i Hedehusene i efteråret 2020
På generalforsamlingen den 25. februar 2020 blev det vedtaget at renovere vandledningerne på Vesterkøb, Hulkærvej (fra Vesterkøb til Kallerupvej), Nøddebovej samt Maglehøjvej, og at arbejdet skulle udføres i 2020. Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S har efterfølgende vundet licitationen for projektet.
Arbejdet vil foregå ved, at der etableres nye hovedvandledninger på de pågældende vejstrækninger ved en proces, der kaldes styret underboring. En sådan operation vil kun forårsage begrænsede opgravninger, og der bliver således ikke tale om, at hele vejen skal graves op.
Vandværket vil sørge for, at projektet bliver udført med mindst mulig gene for beboerne i de nævnte områder. Dog må man påregne kortere uregelmæssigheder i vandleverancen så længe arbejdet pågår. Entreprenøren Nordkysten A/S vil undervejs holde alle involverede direkte orienteret om forløbet af arbejdet.
For yderligere oplysninger og spørgsmål, venligst kontakt Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.
Bestyrelsen

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19:00 i:
Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene
Læs mere her 

 

HØV i ”ALTINGET”
Vandværket har foruden interviewet til ”Vandposten” ladet sig interviewe til net-avisen: ”ALTINGET”. Følg linket her

 

HØV i ”VANDPOSTEN”
Vandværket har ladet sig interviewe til vores brancheforening Danske Vandværkers månedsblad: ”Vandposten”.
Læs her om vandværkets historie over de seneste 10 år, og de vanskeligheder, vandværket arbejder med.

Læs pdf her
 

 

I forbindelse med Høje-Taastrup Fjernvarmes igangværende omlægning af varmerørene på Kallerupvej, vil vandværket desværre være nødsaget til midlertidigt at omlægge nogle drikkevandsledninger. Der vil derfor mandag den 18. november 2019 blive lukket for vandet hos beboerne på Kallerupvej 1-5 (stykket mellem Frihedsvej og Hovedgaden) i tidsrummet mellem klokken 9:00 og 12:00.
Bestyrelsen

 

VARSLING OM MIDLERTIDIG AFBRYDELSE AF VANDFORSYNINGEN PÅ STRÆKNINGEN HOVEDGADEN 377 TIL 399A.

I forbindelse med etablering af den nye bro over banen til ”NærHeden” omlægges hovedvandledningen ved Hedevolden, og derfor vil vandforsyningen være midlertidig afbrudt Fredag den 10. maj fra kl. 9.00 til kl. 12.00. Når der igen er vand på hanerne, kan der eventuelt forekomme lidt urenheder i vandet. Er dette tilfældet, er det vigtigt at lade vandet løbe til det igen er klart, før det tages i brug. Der kan evt. søges yderligere oplysning om arbejdet på vores hjemmeside: www.hedehusenevand.dk

Bestyrelsen

 

ÆNDRING AF SELSKABSFORM FRA I/S til a.m.b.a.
Vandværket har på sin Ekstraordinære Generalforsamling den 5. marts 2019 besluttet at ændre selskabsformen fra at være et interessentskab (I/S) til at være et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Ændringen har for den enkelte forbruger (og medlem af vandværket) ikke nogen praktisk betydning i det daglige. Men rent juridisk er der den forskel i forhold til eventuelle kreditorer, at medlemmerne i et interessentskab (I/S) hæfter direkte, medens i et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) er der ingen hæftelse, udover hvad medlemmerne (forbrugerne) har indskudt i vandværket. Dette vil i de fleste tilfælde være anlægs- og tilslutningsudgifter til vandværket.
Vandværkets navn er efter den 5. marts 2019 ændret til Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. Man kan finde vandværkets vedtægter, regulativ samt takstblad i Menuen i venstre side af nærværende hjemmeside. Her kan man også under menupunktet: Generalforsamling finde referatet fra både den ordinære- som den ekstraordinære generalforsamling 2019.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:00 i:
Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

 

Ledningsreparation Hyrdevangen/Vildkildevej
Vandværkets teknikere vil onsdag og torsdag den 21. og 22. marts 2018 foretage reparationer i vandværkets ledningsnet på Hyrdevangen og i krydset Hyrdevangen/Vildkildevej. I forbindelse med disse reparationer, vil der være lukket for vandet på Hyrdevangen og på Vildkildevej i tidsrummet 9-11 om formiddagen torsdag den 22. marts 2018.
Bestyrelsen

 

Vandværkets teknikere vil natten mellem torsdag den 8. marts og fredag den 9. marts 2018 foretage en lækagesøgning af vores ledningsnet i Hedehusene. Lækagesøgningen begynder klokken ca. 23:30 og varer formentligt frem til klokken 2:00 næste morgen. Vi undskylder, at forbrugerne vil være uden vand i kortere perioder i løbet af natten.
Bestyrelsen

 

OBS!
Vandværkets entreprenører fra Zacho-Lind A/S vil mandag den 26. februar tilkoble de nye vandledninger på Vesterkøb og på den østlige del af Tværvej til forsyningsnettet. Dette vil desværre føre til uregelmæssig vandforsyning i området Tværvej/Thorstensvej/Stationsvej i løbet af dagen. Vi beklager de hermed forbundne gener og manglende vand i et tidsrum i løbet af dagen.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes mandag den 26. februar 2018 kl. 19:00 i:
Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

 

Vandværkets teknikere vil natten mellem onsdag den 17. januar og torsdag den 18. januar 2018 foretage en lækagesøgning af vores ledningsnet i Hedehusene. Lækagesøgningen begynder klokken ca. 23:30 og varer formentligt frem til klokken 2:00 næste morgen. Vi undskylder, at forbrugerne vil være uden vand i kortere perioder i løbet af natten.
Bestyrelsen

 

Lækagesøgning - Natten mellem mandag den 11. december og tirsdag den 12. december 2017
Vandværkets teknikere vil natten mellem mandag den 11. december og tirsdag den 12. december 2017 foretage en lækagesøgning af vores ledningsnet i Hedehusene. Lækagesøgningen begynder klokken ca. 23:30 og varer formentligt frem til klokken 2:00 næste morgen. Vi undskylder, at forbrugerne vil være uden vand i kortere perioder i løbet af natten.
Bestyrelsen

 

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF VANDFORSYNINGEN TIRSDAG DEN 27. JUNI 2017.
Grundet den igangværende renovering af ledningsnettet på Frihedsvej, vil der blive lukket for vandet i krydset Frihedsvej/Vesterkøb tirsdag den 27. juni 20017 imellem klokken 8:00 og klokken 16:00. Dette vil i vekslende grad påvirke vandforsyningen i dette nærområde i løbet af dagen. I tilfælde af problemer venligst kontakt vandværkets projektleder: Carl-Otto Ringsing på telefon: 48 26 06 66 eller mobil: 40 20 37 36.

 

Efter renoveringen af vandværket og start op af egenproduktion af vand fra kildepladsen på Brøndvej i 2016, vil I/S Hedehusene Østre Vandværk nu påbegynde den tiltrængte renovering af det gamle ledningsnet i byen. På generalforsamlingen den 28. februar 2017 blev det vedtaget at sætte penge til side på budgettet for 2017-18 til at renovere ledningerne på Frihedsvej og Tværvej. Firmaet Zacho-Lind A/S har efterfølgende vundet licitationen for arbejdet, der er planlagt til at blive udført på Frihedsvej i 2017 og på Tværvej i 2018. For nærmere information og planlægning, vil de berørte beboere på Frihedsvej og Tværvej blive kontaktet direkte af vandværket i løbet af april måned 2017.
Bestyrelsen

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19:00 i Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

 

Vandværkets teknikere vil natten mellem tirsdag den 20. december og onsdag den 21. december 2016 foretage en lækagesøgning af vores ledningsnet i Hedehusene. Lækagesøgningen begynder klokken ca. 23:30 og varer formentligt frem til klokken 2:00 næste morgen. Vi undskylder, at forbrugerne vil være uden vand i kortere perioder i løbet af natten.
Bestyrelsen

 

Orientering fra I/S Hedehusene Østre Vandværk
Maj 2016
I/S Hedehusene Østre Vandværk har i næsten 30 år leveret vand til dig, som vandværket har købt af Høje Taastrup Kommune, da grundvandvandet under Hedehusene i slutningen af 1980’erne blev forurenet med klorerede opløsningsmidler fra tøjrenserier, der var i byen dengang. I løbet af de mange år, der nu er gået, er forureningen klinget af, og grundvandet under byen overholder nu atter kravene til drikkevandskvalitet.
Som besluttet på vandværkets generalforsamling i 2015, renoverede bestyrelsen sidste år vandværket på Brøndvej i Hedehusene, og efter at have testet de nye produktionsfaciliteter samt vandkvaliteten, så er vi nu klar til igen at påbegynde produktion og levering af rent drikkevand til dig direkte fra undergrunden. De offentlige myndigheder har fulgt os i hele processen, og de har nu givet os grønt lys til at igen at starte produktionen fra kildepladsen på Brøndvej.

Du orienteres hermed om, at overgangen til egenproduktion sker natten mellem den 29. og 30. maj, 2016

Vandværket vil gøre vores bedste for, at overgangen til egenproduktion vil ske med mindst muligt gene for beboerne i Hedehusene. Dog må man påregne uregelmæssigheder i vandleverancen mens overgangen pågår. Det er muligt, at vandet vil se brunt ud lige efter omlægningen, hvilket i så fald vil skyldes rustaflejringer fra ledningsnettet, der frigøres fra vandrørenes inderside under omlægningen. Hvis dette sker, beder vi vores aftagere lade vandet løbe, til det igen er klart. Vandkvalitetsanalyser kan findes på vores hjemmeside: www.hedehusenevand.dk

For yderligere oplysninger og spørgsmål, venligst kontakt I/S Hedehusene Østre Vandværk. Vores kontaktperson under omlægningen er:
Projektleder Carl-Otto Ringsing, Rådgivende Ingeniør, Mobil: 40 20 37 36
Der vil blive afholdt åbent hus søndag den 12. juni 2016 Kl: 14-16, hvor man er velkommen til at bese vandværket på Brøndvej i Hedehusene.

Det henstilles i øvrigt til beboerne i Hedehusene, at man i tiden fremover tænker over, at vi drikker det vand, som vi har lige neden under os i byen. Vær derfor tilbageholdende med at bruge pesticider og andre sprøjtemidler i haverne, og venligst pas på med at spilde forurenende stoffer så som olie, benzin, kemikalier eller andet direkte på jorden med efterfølgende fare for nedsivning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for I/S Hedehusene Østre Vandværk

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag den 25. februar 2016 kl. 19:00 i Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

Se dagsorder under aktuelle møder her
 

 

I/S Hedehusene Østre Vandværk skal hermed informere om, at vandværket på Brøndvej i Hedehusene renoveres i tidsrummet fra slutningen af maj 2015 og til frem til september måned 2015. Vandværket vil derefter blive sat i drift igen efter ca. 25 års pause. Vandværkets bestyrelse forsøger så vidt muligt at udføre renoveringen med så få gener som muligt for naboerne. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer af en eller anden art i renoveringsfasen, så beder vi venligst om, at man kontakter vores leder for projektet:
Carl-Otto Ringsing
Projektleder, Rådgivende Ingeniør FRI
DINES JØRGENSEN & CO A/S
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Telefon: 48 26 06 66
Direkte: 48 22 54 15
Mobil: 40 20 37 36
Fax: 48 26 17 00
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

På grund af den igangværende ledningsrenovering på Brøndvej, vil der være lukket for vandet på Frihedsvej og Brøndvej den 11. maj 2015 i tidsrummet 19:00 til 22:00.
Ved lækagesøgningen om natten i tirsdags den 5. maj 2015 blev der fundet en lækage på Møllebovej i vejbanen ud for nr. 24. Denne lækage er nu udbedret og vejbanen genetableret.
Vandværket beklager disse desværre nødvendige ledningsarbejder, men som nævnt tidligere, så tilstræber vi at udføre arbejdet med mindst mulige gener til vores aftagere.
Bestyrelsen.

 

På grund af ledningsrenovering på Brøndvej, vil der være lukket for vandet på Frihedsvej og Brøndvej den 4. maj 2015 i tidsrummet 19:00 til 22:00.
Der vil endvidere blive udført lækagesøgning om natten tirsdag den 5. maj 2015 fra kl. 23:00 til ca. kl 4:00 næste morgen, hvor der i perioder vil være lukket for vandet i forskellige dele af byen.
Vandværket beklager disse desværre nødvendige ledningsarbejder, men vi tilstræber at udføre arbejdet med mindst mulige gener til vores aftagere.
Vandværkets bestyrelse.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag den 26. februar 2015 kl. 19:00 i Fritidscentret
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

 

Vandværket har i august måned 2014 foretaget en testproduktion af råvand fra kildepladsen på Brøndvej. Det producerede vand er ledt i regnvandskloakken efter aftale med Høje Tåstrup Kommune. Vandet er blevet analyseret tre gange under testen, og vandværket er i øjeblikket i færd med at analysere resultaterne. Det er forhåbningen, at vandværket måske igen kan producere vand til Hedehusenes beboere efter at vandproduktionen på Brøndvej har ligget stille i henved 25 år.

 

NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.